Näitusest

Tänavused Muinsuskaitsepäevad (10.–13.09.2020) keskenduvad kooli ja haridusega seotud pärandi tutvustamisele. Muinsuskaitseamet on selleks puhuks koostanud virtuaalnäituse, millega anname ülevaate spetsiaalselt kooliks ehitatud hoonetest Eestis.

Mõte koostada virtuaalnäitus sündis kevadsuvel, kui sai selgeks, et sügisel toimuvate Muinsuskaitsepäevade puhul ei pruugi olla võimalik korraldada ühtegi füüsilist kokkusaamist nõudvat üritust, kuid päris ära jätta me Muinsuskaitsepäevi ka ei tahtnud.

Näitusele valitud hooned on jagatud kolme perioodi: tsaariaeg, Eesti aeg ja nõukogude aeg, millest igaühte esindab igas maakonnas üks hoone. Lisaks oleme valinud ühe hoone igast maakonnalinnast, erandiks on Tallinn ja Tartu, mis on valikus esindatud kolme hoonega. Kokku on näitusel esindatud 68 koolihoonet üle Eesti.
Näituse idee autor ja projektijuht: Madle Lippus
Kuraatorid: Sandra Mälk, Hanno Talving, Oliver Orro
Tekstide autorid: Sandra Mälk, Hanno Talving, Oliver Orro, Grete Tiigiste, Triin Reidla
Toimetaja: Madle Lippus
Keeletoimetaja: Mari Klein
Ajaloolised fotod: Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Rahvusarhiiv, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum
Tänapäevased fotod: Martin Siplane, Hanno Talving, Madle Lippus, Sandra Mälk, Triin Reidla
Valiku tegime sooviga anda ülevaade kooliarhitektuuri arengust Eestis läbi aegade. Kuigi spetsiaalselt koolideks ehitatud hooneid on Eestis märkimisväärselt palju ning perioodide kaupa on neid ka põhjalikumalt uuritud (Muinsuskaitseamet on tellinud alusuuringu „Maakoolimajad Eestis 1920–1940”), siis pole tervikülevaadet koolihoonete ajaloost seni koostatud.

Ka siinne näitus ei pretendeeri ammendavale ülevaatele ja tegemist pole põhjaliku teadusliku uurimusega, kuid see annab esmase ülevaate kooliarhitektuuri kujunemisloost ja koolihoonete tüpoloogiatest.

Üks näitusega seatud eesmärke on tutvustada nõukogude aja klassikat kooliarhitektuuris ning teadvustada, et ka sellest perioodist leiab pärandina väärtuslikke hooneid, isegi kui need ei ole (veel) kaitse all. Lisaks selle perioodi rohkem tuntud koolihoonetele, nagu näiteks Valve Pormeistri Jäneda sovhoostehnikum, oleme tutvustamiseks valinud ka hooneid, mille tekkelugu nii hästi ei teata. Nende puhul oleme näituse koostamise käigus leidnud uut ja põnevat infot, sealhulgas seni avaldamata arhiivimaterjali, millega nüüd näitusel tutvuda saab.Sissejuhatus Vaata koolimaju