Tagasi kaardi juurde

Heimtali vallakool

Ehitusaasta: 1864

Viljandi maakond, Viljandi vald, Heimtali küla

29. jaanuaril 1864 avaldas Perno Postimees järgmise loo:

Sel 11. Nowembril põlles Paisto kihelkonna Heimtali wallakolimaea ärra, kuhho nore koolmeistri waesus, isseärranes ka wiljawarrandus ja rided, sest ait olli kolimaeaga ühes, keik sisse jänud. Kust tulli wälja peasnud, ei teadnud siis kegi ütelda, egga mõistnud ka selle polest midagi kurja mötelda. Agga nüüd hilja on se assi ilmsiks sanud. Pärrast kolmekunninga päwa on sealsammas Heimtali wallas üks tallomaea ärrapöllenud, kus peale keige maeakrami ja warra ka hobused sisse on jänud. Et se assi keige perrerahwale immelik olnud, sest et nende arwates tulli isse kuskilt ei wöinud wälja peasta, hakkanud nemmad seda peremehe weikese wenna peale arwama, kedda perremees kurjaga enne teisel hommikul koli olli saatnud. Ärrapöllenud kolimaea asemel olli üks lähedane ellomaea kolile sisse seatud. Sabaste jäljed kinnitanud seda arwamist ja ussutamise peale tunnistanud pois wimaks ülles, et temma sügise selle kolimaea pölema pistnud, seepärast et tal siis ennam tarwis ei olleks kolis käia; agga kui nüüd wend teda jälle ueste koli sundinud, siis teinud ta sedasamma ka selle tallomaeaga, ja ei olle mitte kartnud selle jures seda weel ütelda, et temma, kui se assi weel sallaja olleks jänud, ka seda praegust kolimaea olleks ärrapölletanud.

Heimtalis juhtunu polnud kurioosne üksikjuhtum – 19. sajandi lõpust on palju sääraseid teateid, kus koolimaja on süütanud koolist pääsemist lootnud, karistada saanud või kiusamise ohvriks olnud koolipoiss.

Heimtali uus koolimaja püstitati mõisahärra Hermann Friedrich von Siversi toel 1864. aastal juba tulekindlast materjalist. Tegu on Lõuna-Eestile iseloomuliku poolkelpkatusega toeka hoonega, mille maakividest seinad on dekoreeritud sinna pikitud väikeste kivikildudega. Paraku pole Heimtali valla selle perioodi dokumendid säilinud, mistõttu ei ole hoone ehitamise üksikasju teada. Koolimaja seinas oleval mälukivil on jäädvustatud üksnes daatum 1864 ja võimalike ehitusmeistrite initsiaalid J. R ja J. W. 19. sajandi lõpus lisati hoonele ärklitoad.

Heimtali kool töötas siin 1932. aasta kevadeni, sügisel asus see ümber mõisa härrastemajja, kus tegutseb tänaseni. Pärast kooli lahkumist kasutati vana koolimaja elamuna. 1987. aastal asutati siin aga koduloomuuseum, mis on praegu Eesti Rahva Muuseumi filiaal. Ajaloomälestiseks tunnistatud hoones on taastatud ka algne klassituba.

Tekst: Hanno Talving